Altendance Ratio

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Altendance Ratio
ศัพท์บัญญัติ: อัตราส่วนของนักเรียนที่มาเรียน
อักษรย่อ:
ความหมาย: อัตราส่วนของนักเรียนที่มาเรียน
รายละเอียด: เป็นสัดส่วนระหว่างจำนวนเด็กนักเรียน ที่มาเรียนจริงกับจำนวนเด็กนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม