Annual Migration Rate

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Annual Migration Rate
ศัพท์บัญญัติ: อัตราย้ายถิ่นรายปี
อักษรย่อ:
ความหมาย: อัตราย้ายถิ่นรายปี
รายละเอียด: เป็นอัตราวัดความถี่ของการย้ายถิ่นของประชากร ในแต่ละปี หาได้จากอัตราส่วนระหว่างจำนวนเฉลี่ยของการย้ายถิ่นในรอบปี ต่อจำนวนประชากรเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกัน
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม