ที่ดินของรัฐ

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ที่ดินของรัฐ
ศัพท์บัญญัติ: ที่ดินของรัฐ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ที่ดินของรัฐ
รายละเอียด: ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่สงวนหวงห้ามของรัฐทุกประเภทที่สาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ และที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทุกประเภท
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม