ที่พักมูลฝอย

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ที่พักมูลฝอย
ศัพท์บัญญัติ: ที่พักมูลฝอย
อักษรย่อ:
ความหมาย: ที่พักมูลฝอย
รายละเอียด: อุปกรณ์หรือสถานที่ที่ใช้สำหรับเก็บกักมูลฝอย เพื่อรอการขนย้ายไปยังที่พักรวมมูลฝอย
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม