ที่พักรวมมูลฝอย

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ที่พักรวมมูลฝอย
ศัพท์บัญญัติ: ที่พักรวมมูลฝอย
อักษรย่อ:
ความหมาย: ที่พักรวมมูลฝอย
รายละเอียด: อุปกรณ์หรือสถานที่ที่ใช้สำหรับเก็บกักมูลฝอย เพื่อรอการขนไปกำจัด
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม