ผู้จัดสรรที่ดิน

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ผู้จัดสรรที่ดิน
ศัพท์บัญญัติ: ผู้จัดสรรที่ดิน
อักษรย่อ:
ความหมาย: ผู้จัดสรรที่ดิน
รายละเอียด: ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตาม กฏหมายว่าด้วยการควบคุมการจัดสรรที่ดิน และให้ความหมายรวมถึงผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดิน ได้จัดให้มีมากขึ้นด้วย
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม