Foliated Metamorphic Rock

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Foliated Metamorphic Rock
ศัพท์บัญญัติ: หินแปรที่แสดงรอยขนาน
อักษรย่อ:
ความหมาย: หินแปรที่แสดงรอยขนาน
รายละเอียด: เป็นหินแปรที่มีรอยขนานที่เกิดจากแร่เรียงตัว ขนานกันไปตามความยาวเนื่องจากได้รับความดันสูง ยังแบ่งออกไปอีก 3 แบบ คือ รอยขนานสลับสีเนื่องจาก แร่ต่างชนิดกันจะเห็นเป็นแถบ ๆ แต่ถ้าเป็นแร่ชนิดเดียวกัน จะเห็นเป็นไร และถ้าเนื้อหินละเอียดรอยขนานนั้นจะแยกแซะออกได้
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม