Mist

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Mist
ศัพท์บัญญัติ: หมอกน้ำค้าง
อักษรย่อ:
ความหมาย: หมอกน้ำค้าง
รายละเอียด: เป็นน้ำในอากาศหรือไฮโดรมีทิเออร์ (hydrometeor) ซึ่งประกอบ ด้วยละอองเล็กมากจนไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือละอองน้ำ ดูดความชื้น (hydroscopic water droplets) ลอยอยู่ในอากาศ หมอกน้ำค้างมีลักษณะเช่นเดียวกับหมอกแต่บางกว่า เมื่อมีหมอกน้ำค้างเกิดขึ้นเหนือที่ใดมักจะแลดูคล้ายม่านบาง สีเทาคลุมอยู่เหนือภูมิประเทศแห่งนั้น ทำให้ทัศนวิสัยที่ผิวพื้นดินลดลงน้อยกว่าหมอก แต่ยังเห็นได้ใกล้เกินกว่า 1 กิโลเมตร ความชื้นสัมพันธ์ในหมอกน้ำค้างมักจะน้อยกว่า 95% หมอกน้ำค้างเป็นสภาพอากาศที่อยู่ระหว่างฟ้าหลัวชื้น (damp haze) กับหมอก
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม