Volatile Organic Componds, VOCs

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Volatile Organic Componds, VOCs
ศัพท์บัญญัติ: สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย, วีโอซี
อักษรย่อ:
ความหมาย: สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย, วีโอซี
รายละเอียด: สารอินทรีย์ซึ่งระเหยง่ายทำให้เกิดมลพิษอากาศ โดยตรงหรือโดยผ่านปฏิกิริยาทางเคมีหรือแสอาทิตย์
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม