Adsorbent

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Adsorbent
ศัพท์บัญญัติ: สารดูดซับ, สารดูดแนบ, สารดูดติดผิว
อักษรย่อ:
ความหมาย: สารดูดซับ, สารดูดแนบ, สารดูดติดผิว
รายละเอียด: ดู Adsorption (Adsorption หมายถึง กระบวนการที่ทำให้อะตอมหรือโมลกุลหรือไอออน ต่างๆ ถูกดูดยึดไว้ที่ผิวของวัสดุด้วยแรงทางเคมีหรือทางฟิสิกส์ เช่น การดูดแนบของไอออนบวกบนผิวอนุภาคดินเหนียวซึ่งมีประจุเป็นลบ )
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม