Affinity

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Affinity
ศัพท์บัญญัติ: สัมพรรคภาพ
อักษรย่อ:
ความหมาย: สัมพรรคภาพ
รายละเอียด: การชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าสิ่งหนึ่ง เช่น ในระบบแลกเปลี่ยนประจุ เรซินบางชนิด ชอบ Ca++ มากกว่า Na+ ถือว่ามี affinity กับ Ca++ มากกว่ากับ Na+
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม