Soil Moisture Regime

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Soil Moisture Regime
ศัพท์บัญญัติ: สภาพความชื้นดิน
อักษรย่อ:
ความหมาย: สภาพความชื้นดิน
รายละเอียด: สภาพความชื้นดินที่พิจารณาจากระดับน้ำใต้ดิน และการมีหรือไม่มีน้ำที่ถูกยึดไว้ด้วยแรงน้อยกว่า 1500 กิโลพาสคัล ในช่วงควบคุมความชื้นดินโดยดินนั้นสามารถให้พืชขึ้นได้ตามธรรมชาติ ในอนุกรมวิธานดินได้แบ่งสภาพความชื้นดินไว้ดังนี้ เอควิก(aquic) แอริดิกหรือทอริก(aridic or torric) ยูดิก(udic) อูสติก(ustic) และเชอริก(xeric)
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม