Aeration Period

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aeration Period
ศัพท์บัญญัติ: ระยะเวลาเติมอากาศ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ระยะเวลาเติมอากาศ
รายละเอียด: ความนานที่จุลินทรีย์ได้สัมผัสกับอากาศในถัง เติมอากาศ มีค่าเท่ากับ HRT
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม