Agrosilvopastoral System

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Agrosilvopastoral System
ศัพท์บัญญัติ: ระบบเกษตร-ป่าไม้-ปศุสัตว์
อักษรย่อ:
ความหมาย: ระบบเกษตร-ป่าไม้-ปศุสัตว์
รายละเอียด: ระบบวนเกษตรที่มีกิจกรรมหลักทางด้านการป่าไม้ การเกษตร และหรือการเลี้ยงสัตว์เกิดขึ้นภายในเวลาเดียวกัน เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกันระหว่างกิจกรรมหลักทั้งสาม คือ การป่าไม้ การเกษตร และการปศุสัตว์ ควบคู่กันไปพร้อมๆ กัน หรือเป็นการรวมเอาระบบการปลูกพืชควบคุมและระบบป่าไม้-ปศุสัตว์เข้าด้วยกัน
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม