Farm Manager

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Farm Manager
ศัพท์บัญญัติ: ผู้จัดการไร่นา
อักษรย่อ:
ความหมาย: ผู้จัดการไร่นา
รายละเอียด: บุคคลที่ทำงานเกษตรโดยได้รับเงินเดือน จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มชาวไร่ชาวนาหรือเกษตรกร
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม