Adverse Effect

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Adverse Effect
ศัพท์บัญญัติ: ผลกระทบอันไม่พึงประสงค์
อักษรย่อ:
ความหมาย: ผลกระทบอันไม่พึงประสงค์
รายละเอียด: ผลกระทบที่ผิดปกติ ไม่เป็นที่ต้องการ หรืออันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ซึ่งชี้ให้เห็นโดยผลการศึกษาบางประการ เช่น ความตาย (mortality) การเปลี่ยนแปลงการกินอาหาร การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของร่างกายและอวัยวะ การเปลี่ยนแปลงระดับเอนไซม์ หรือการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพที่มองเห็นได้ (pathological change) การเปลี่ยนแปลงจากสภาพปกติที่มีนัยสำคัญทางสถิติของอวัยวะที่ได้รับสารเคมี ไม่จำเป็นต้องเป็นผลกระทบอันพึงประสงค์ (biologically adverse effect) เสมอไป ต้องคำนึงถึงขนาดของอวัยวะที่เปี่ยนแปลงไปจากระดับปกติ ความคงที่ของผลกระทบที่เปลี่ยนไป และความสัมพันธ์ของผลกระทบทางสรีระ ชีวเคมี และความเป็นอยู่ทั้งหมดของสัตว์ทดลอง
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม