Fresh Water Swamp Forest

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Fresh Water Swamp Forest
ศัพท์บัญญัติ: ป่าพรุหรือป่าบึงน้ำจืด
อักษรย่อ:
ความหมาย: ป่าพรุหรือป่าบึงน้ำจืด
รายละเอียด: ป่าไม้ผลัดใบประเภทป่าพรุชนิดหนึ่ง ซึ่งอยู่ถัดจากชายฝั่งทะเลเข้ามา หรือบริเวณที่ลุ่ม ที่มีการทับถมของซากพืชและอินทรียวัตถุที่ไม่สลายตัว จะมีน้ำท่วมหรือชื้นแฉะตลอดปี ดินเป็นดินตะกอนหรือโคลนตม ป่าพรุที่ใหญ่ที่สุดพบในจังหวัดนราธิวาส พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ สำโรง จิกนม จิกนาหรือกระโดนน้ำ กะเบาน้ำ กันเกรา และหลาวชะดอน เป็นต้น
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม