Actual Population

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Actual Population
ศัพท์บัญญัติ: ประชากรที่เป็นจริง หรือประชากรพฤตินัย
อักษรย่อ:
ความหมาย: ประชากรที่เป็นจริง หรือประชากรพฤตินัย
รายละเอียด: ประชากรที่อยู่ในเขตนั้นในวันสำรวจสำมะโน รวมผู้อาศัยและผู้มาชั่วคราว
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม