Soil Fertility

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Soil Fertility
ศัพท์บัญญัติ: ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
อักษรย่อ:
ความหมาย: ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม