Assimilative Capacity

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Assimilative Capacity
ศัพท์บัญญัติ: ขีดความสามารถรองรับ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ขีดความสามารถรองรับ
รายละเอียด: ขีดความสามารถของแหล่งน้ำธรรมชาติที่จะรองรับ ก) น้ำเสียโดยปราศจากผลกระทบในทางลบ ข) สารพิษโดยไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตสัตว์น้ำหรือมนุษย์ผู้บริโภคน้ำ ค) บีโอดีโดยยังมีออกซิเจนละลายน้ำในระดับเหมาะสม
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม