Vaporization

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Vaporization
ศัพท์บัญญัติ: การระเหยไอ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การระเหยไอ
รายละเอียด: กระบวนการซึ่งสาร เช่น น้ำ เปลี่ยนสถานะจากของเหลวหรือ ของแข็งกลายเป็นไอ
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม