Area Method

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Area Method
ศัพท์บัญญัติ: การฝังกลบบนพื้นที่
อักษรย่อ:
ความหมาย: การฝังกลบบนพื้นที่
รายละเอียด: เป็นวิธีฝังกลบขยะมูลฝอย โดยเริ่มจากระดับเดิมโดยไม่มีการขุดดิน ทำการบดอัดขยะมูลฝอยตามแนวราบก่อน แล้วค่อยบดอัดทับในชั้นถัดไป สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนได้ระดับที่กำหนด
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม