Assimilation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Assimilation
ศัพท์บัญญัติ: การผสมกลมกลืน
อักษรย่อ:
ความหมาย: การผสมกลมกลืน
รายละเอียด: การทำตัวให้เข้ากันหรือเหมือนกันกับโครงสร้าง สังคม ใหม่ในแง่ที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมกับคนในสังคมนั้น
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม