Ammonia Fixation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Ammonia Fixation
ศัพท์บัญญัติ: การตรึงแอมโมเนีย
อักษรย่อ:
ความหมาย: การตรึงแอมโมเนีย
รายละเอียด: กระบวนการทางเคมีในการดูดซับแอมโมเนีย (NH3) หรือ แอมโมเนียมไอออน (NH4+) เข้าไปเป็นองค์ประกอบของอินทรียวัตถุในดิน
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม