Freshwater degradation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Freshwater degradation
ศัพท์บัญญัติ: การเสื่อมโทรมของระบบน้ำจืด
อักษรย่อ:
ความหมาย: การเสื่อมโทรมของระบบน้ำจืด
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม