Frost-Freezing

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Frost-Freezing
ศัพท์บัญญัติ: การเยือกแข็ง
อักษรย่อ:
ความหมาย: การเยือกแข็ง
รายละเอียด: การที่อุณหภูมิของอากาศลดลงจนกระทั่งถึง อุณหภูมิหนึ่งซึ่งเท่ากับ หรือน้อยกว่าค่าจุดเยือกแข็งของน้ำ (0 องศาเซสเซียส)
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม