Aggradation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aggradation
ศัพท์บัญญัติ: การเพิ่มระดับแผ่นดิน
อักษรย่อ:
ความหมาย: การเพิ่มระดับแผ่นดิน
รายละเอียด: การที่ผืนแผ่นดินมีระดับสูงขึ้น เนื่องจากการสะสมตัวของตะกอนโดยการนำพาของน้ำเป็นส่วนใหญ่
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม