Aquaculture

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aquaculture
ศัพท์บัญญัติ: การเพาะเลี้ยงในน้ำ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การเพาะเลี้ยงในน้ำ
รายละเอียด: การเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เพื่อเป็นแหล่ง อาหารและโปรตีน สำหรับสัตว์ และมนุษย์ มักใช้น้ำเสียเป็นแหล่งอาหารในการเพาะเลี้ยงซึ่งอาจมีปัญหา ด้านสาธารณสุขตามมา
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม