Aggregation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aggregation
ศัพท์บัญญัติ: การเกิดเม็ดดิน
อักษรย่อ:
ความหมาย: การเกิดเม็ดดิน
รายละเอียด: กระบวนการเกาะตัวกันของอนุภาคเดี่ยว เป็นเม็ดดินซึ่งเกิดจากแรงและสารเชื่อมตามธรรมชาติ เช่น แรงจากการยืดหดปริมาตรดินเมื่อเปลี่ยนแปลงความชื้น สารเชื่อมจำพวกสารขับ (exudate) ของรากและกิจกรรมของจุลินทรีย์
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม