Acid

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Acid
ศัพท์บัญญัติ: กรด
อักษรย่อ:
ความหมาย: กรด
รายละเอียด: สารที่ละลายน้ำแล้วให้ไฮโดรเจนไอออน (หรือ H3O+) กรดมี pH ต่ำกว่า 7
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม