Vapour

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Vapour
ศัพท์บัญญัติ: ไอเคมี
อักษรย่อ:
ความหมาย: ไอเคมี
รายละเอียด: ไอที่เกิดขึ้นจากสารเคมีที่เป็นของเหลวหรือของ แข็งในสภาวะปกติ
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม