Vapour

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Vapour
ศัพท์บัญญัติ: ไอ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ไอ
รายละเอียด: สถานะที่เป็นก๊าซของสารใดๆ ; ไอที่มองเห็นได้ที่ฟุ้งกระจายหรือ แขวนลอยอยู่ในอากาศ เช่น หมอก ไอน้ำ ควัน
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม