Aerobes

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aerobes
ศัพท์บัญญัติ: แอโรบส์
อักษรย่อ:
ความหมาย: แอโรบส์
รายละเอียด: หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง จุลินทรีย์ใช้อากาศ
หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง จุลินทรีย์ใช้อากาศ
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม