Abyssal Zone

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Abyssal Zone
ศัพท์บัญญัติ: เขตน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่องไม่ถึง
อักษรย่อ:
ความหมาย: เขตน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่องไม่ถึง
รายละเอียด: เป็นส่วนที่เป็นน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่อง ไม่ถึง ถือว่าเป็นระบบนิเวศ ที่ไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีการผลิต ต้องใช้ผลผลิตจากส่วนของ Euphotic zone ดู Euphotic zone เพิ่มเติม
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม