Farmer

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Farmer
ศัพท์บัญญัติ: เกษตรกร
อักษรย่อ:
ความหมาย: เกษตรกร
รายละเอียด: เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับที่ดินจากการปฎิ รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม