Rhino (Computer file)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Rhino (Computer file)
ศัพท์บัญญัติ: ริโน (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
อักษรย่อ:
ความหมาย: ริโน (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading