Liability for hazardous substance pollution damages

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Liability for hazardous substance pollution damages
ศัพท์บัญญัติ: ความรับผิดสำหรับความเสียหายจากมลพิษของสารอันตราย
อักษรย่อ:
ความหมาย: ความรับผิดสำหรับความเสียหายจากมลพิษของสารอันตราย
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading