Blood alcohol

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Blood alcohol
ศัพท์บัญญัติ: แอลกอฮอล์ในเลือด
อักษรย่อ:
ความหมาย: แอลกอฮอล์ในเลือด
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading