Art, Srivijaya

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Art, Srivijaya
ศัพท์บัญญัติ: ศิลปะศรีวิชัย
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศิลปะศรีวิชัย
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading