Art, Renaissance

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Art, Renaissance
ศัพท์บัญญัติ: ศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading