Art, Portuguese

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Art, Portuguese
ศัพท์บัญญัติ: ศิลปะโปรตุเกส
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศิลปะโปรตุเกส
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading