Art and older people

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Art and older people
ศัพท์บัญญัติ: ศิลปะกับผู้สูงอายุ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศิลปะกับผู้สูงอายุ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading