Architecture, Medieval

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Architecture, Medieval
ศัพท์บัญญัติ: สถาปัตยกรรมสมัยกลาง
อักษรย่อ:
ความหมาย: สถาปัตยกรรมสมัยกลาง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading