Archaeological parks

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Archaeological parks
ศัพท์บัญญัติ: แหล่งโบราณคดี
อักษรย่อ:
ความหมาย: แหล่งโบราณคดี
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading