Arbitration and award

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Arbitration and award
ศัพท์บัญญัติ: อนุญาโตตุลาการและการตัดสิน
อักษรย่อ:
ความหมาย: อนุญาโตตุลาการและการตัดสิน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading