Apses (Architecture)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Apses (Architecture)
ศัพท์บัญญัติ: มุข (สถาปัตยกรรม)
อักษรย่อ:
ความหมาย: มุข (สถาปัตยกรรม)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading