Antiretroviral therapy, Highly active

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Antiretroviral therapy, Highly active
ศัพท์บัญญัติ: การรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพรุนแรง
อักษรย่อ:
ความหมาย: การรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพรุนแรง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading