Antineoplastic agents

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Antineoplastic agents
ศัพท์บัญญัติ: สารต้านมะเร็ง
อักษรย่อ:
ความหมาย: สารต้านมะเร็ง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading