Anti-retroviral agents

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Anti-retroviral agents
ศัพท์บัญญัติ: สารต้านไวรัสรีโทร
อักษรย่อ:
ความหมาย: สารต้านไวรัสรีโทร
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading