Animals in advertising

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Animals in advertising
ศัพท์บัญญัติ: สัตว์ในโฆษณา
อักษรย่อ:
ความหมาย: สัตว์ในโฆษณา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading